Trang Chủ Mới Diễn đàn HỌC TIẾNG ANH ONLINE Ngữ pháp tiếng anh cách sử dụng từ loại trong tiếng anh chuẩn nhất

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #1598
  dichthuat
  Quản lý

   

   

  Cách sử dụng danh – động – tính – trạng

   

  1/ Động từ(Verb):

  *Vị trí :
  – Thường đứng sau Chủ ngữ: He plays volleyball everyday.
  – Có thể đứng sau trạng từ chỉ mức độ thường xuyên: I usually get up early.

  2/ Tính từ( adjective):

  Vị trí :
  Trước danh từ: beautiful girl, lovely house…
  Sau TOBE:
  I am fat, She is intelligent, You are friendly…
  Sau động từ chỉ cảm xúc : feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…
  She feels tired
  Sau các từ: something, someone, anything, anyone……..
  Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting.
  Sau keep/make+ (o)+ adj…: 
  Let’s keep our school clean.
  Dấu hiệu nhận biết : Thường có hậu tố(đuôi) là:
  al: national, cutural…
  ful: beautiful, careful, useful,peaceful…
  ive: active, attractive ,impressive……..
  able: comfortable, miserable…
  ous: dangerous, serious, homorous,continuous,famous…
  cult: difficult…
  ish: selfish, childish…
  ed: bored, interested, excited…
  y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…

  3/ Danh từ (Noun):

  Vị trí : 
  Sau Tobe: I am a student.
  Sau tính từ : nice school…
  đầu câu làm chủ ngữ .
  Sau a/an, the, this, that, these, those…
  Sau tính từ sở hữu : my, your, his, her, their…
  Sau many, a lot of/ lots of , plenty of…
  The +(adj) N …of + (adj) N…
  ……………………………………….
  Dấu hiệu nhận biết :Thường có hậu tố là:
  tion: nation,education,instruction………. 
  sion: question, television ,impression,passion……..
  ment: pavement, movement, environmemt….
  ce: differrence, independence,peace………..
  ness: kindness, friendliness……
  y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…
  er/or : động từ+ er/or thành danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…
  *Chú ý một số Tính từ có chung Danh từ:
  Adj Adv
  Heavy,light weight
  Wide,narrow width
  Deep,shallow depth
  Long,short length
  Old age
  Tall,high height
  Big,small size

  4/Trạng từ(Adverb):

  Trạng từ chỉ thể cách(adverbs of manner): adj+’ly’ adv
  *Vị trí : 
  Đứng sau động từ thường: She runs quickly.(S-V-A)
  Sau tân ngữ: He speaks English fluently.(S-V-O-A)
  * Đôi khi ta thấy trạng từ đứng đầu câu hoặc trước động từ nhằm nhấn mạnh ý câu hoặc chủ ngữ.
   
   
   
  Tham khảo
Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.