Trang Chủ Mới Diễn đàn HỌC TIẾNG HÀN QUỐC Từ vựng tiếng hàn Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề công ty, doanh nghiệp, nhân sự

Chủ đề này bao gồm 0 phản hồi, có 1 voice, và đã được cập nhật lần cuối cùng cách đây khoảng  dichthuat 2 năm, 11 tháng trước.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #691

  dichthuat
  Quản lý

  Trong học tiếng Hàn Quốc, học từ vựng tiếng hàn đóng vai trò rất quan trọng. Khi học tiếng Hàn dù bạn có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt đến mấy, nếu như không có vốn từ vựng phong phú ngay cả trong lĩnh vực hiểu biết của mình, bạn sẽ không bao giờ được xem là sử dụng thành thạo tiếng Hàn. Hãy cùng Dịch thuật Vạn Phúc học từ vựng mỗi ngày. Chủ đề”công ty, doanh nghiệp, nhân sự, văn phòng”. 

  I. Từ mới tiếng hàn quốc chủ đềcông ty, doanh nghiệp, nhân sự, văn phòng

  chuyên ngành doanh nghiệp phần một

  주시장: thị trường chủ yếu

  수출시장: thị trường xuất khẩu

  복리: phúc lợi

  파업: đình công

  가불: ứng lương

  노동허가: giấy phép lao động

  회계과: phòng tài chính

  인사: nhân sự

  노조: công đoàn

  흡수: hợp nhất

  훼손되다: bị hư hỏng

  훈견인: người giám hộ

  후견자: người giám hộ

  회의 의사록: biên bản hội nghị biên bản họp

  회사의 명의를 사용하다: nhân danh công ty

  국내소매: tiêu thụ trong nước

  회사 내부 관리 규제서: quy chế quản lý nội bộ công ty

  회계업무: nghiệp vụ kế toán

  행정조치로: bằng biện pháp hành chính

  행사하다: thực hiện ( việc gì)

  해당 동급 기관: cơ quan cùng cấp

  해당 국가기관: cơ quan có thẩm quyền

  합의: thỏa thuận

  합병: sáp nhập

  합법서류: hồ sơ hợp lệ

  표결하다: biểu quyết

  신고하다: vốn đăng ký

  투자 자본을 허위: kê khai khống

  투자 자본금 회수: thu hồi vốn đầu tư

  통과하다: thông qua

  상장하다: lên sàn

  출자지분 처리: sử lý phần góp vốn

  출자 지분: phần góp vốn

  출자 지분 환매: yêu cầu mua lại phần góp vốn

  출자 지분 확인서: giấy chứng minh phần góp vốn

  출자 지분 양도: chuyển nhượng phần góp vốn

  출자 지분 가치: giá trị phần góp vốn

  추가 출자: góp thêm vốn

  초안: bản thảo

  초안준비: chuẩn bị bản thảo

  채무변제로 사용하다: sử dụng để trả nợ

  채무를 변제하다: thanh toán các khoản nợ

  채무: nợ

  창립 주주: cổ đông sáng lập

  창립메버: thành viên thành lập

  찢어지다: bị rách

  진행 절차: thủ tục tiến hành

  지분을 처분하다: xử lý phần góp vốn

  지배 지분: cổ phần chi phối

  기부자: người tặng

  증여자: người tặng

  주주: cổ đông

  주주 명부: danh sách cổ đông

  주식지분: cồ phần

  조건이 충분한 자: người đue điều kiện

  제출하다: trình , đề suất

  정관 자본금: vốn điều lệ

  적시에: kịp thời

  재평가하다: rà soát , đánh giá lại

  재심의하다: đánh giá lại , thẩm tra lại

  재산의 종류: loại tài sản

  재정보고: báo cáo tài chính

  재무보고: báo cáo tài chính

  재무상의 의무: nghĩa vụ về tài chính

  제도를 시행하다: thực hiện chế độ

  장애 요소를 유발시키다: gây cản trở

  자회사: công ty con

  자율권: quyền tự chủ

  자원: nguồn lực

  자본 동원: huy động vốn

  이사회: hội đồng quản trị

  의결권: phiếu biểu quyết

  의결권 자본: vốn có quyền biểu quyết

  을/를 담다: chứa đựng , có nội dung

  위기가 감지 되는 상황: nguy cơ có thể sảy ra

  요약발췌본: bảng trích lục tóm tắt

  요금 지불하다: trả phí

  요금 지불: trả phí

  열람: bảng trích lục tóm tắt

  연간 재무제표: báo cáo tài chính hàng năm

  역사 문화 유적 보존: bảo vệ di tích lịch sử văn hóa

  chuyên ngành doanh nghiệp phần hai

  업종: loại nghề nghiệp , ngành nghề

   

   

   

  악영향을 미치다: gây ảnh hưởng xấu

  신문에 거재하다: đăng tải trên báo

  시장을 발굴하다: tìm kiếm thị trường

  시장가: giá thị trường

  수증자: người được tặng

  수정하다: sửa đổi

  보완하다: sửa đổi , bổ xung

  수임대표자: người đại diện theo ủy quyền

  소수 지분 사원: thành viên thiểu số

  소송하다: tố tụng

  세무서: cơ quan thuế

  세금을 신고하다: kê khai thuế

  세금 코드: mã số thuế

  세금 납부: nạp thuế

  선출하다: bầu

  선임권: quyền bổ nhiệm

  선발하다: tuyển chọn , bầu ra

  서면 의견 수렴: lấy ý kiến bằng văn bản

  상속권: quyền thừa kế

  삭제하다: bãi bỏ , xóa

  삭제 건의하다: kiến nghị bãi bỏ

  의료 보험: bảo hiểm y tế

  사회 보험: bảo hiểm xã hội

  사원총회의장: chủ tịch hội đồng thành viên bảo hiểm xã hội

  사원총회: hội đồng thành viên

  사원의 수: số lượng thành viên

  사원 등록 명부: sổ đăng ký thành viên

  사업자등록증: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  불편을 끼치다: gây phiền hà

  분실되다: bị mất

  분리: phân chia

  부급 부처: cơ quan ngang bộ

  보통주: cổ phần phổ thông

  보장하다: bảo đảm

  변경하다: thay đổi

  법정자본금: vốn pháp định

  법적 대표자: người đại diện theo pháp luật

  법류상 평등: bình đẳng trước pháp luật

  배치하다: định đoạt , bố trí , sắp xếp

  배당금: cổ tức

  방식: thể thức

  발췌하다: trích lục

  발급을 거절하는 행위: hành vi từ chối cấp

  반대 표결을 행사하다: bỏ phiếu không tán thành

  박탈하다: truất quyền

  미출자금: số vốn chưa góp

  문서 보관 제도: chế độ lưu giữ tài liệu

  무한책임 사원: thành viên trách nhiệm vô hạn

  몰수하다: tịch thu

  모회사: công ty mẹ

  모집하다: thu , gom , triệu tập

  면직하다: bãi miễm

  매각하다: bán

  들록하다: đăng ký

  대출하다: cho vay

  다음중 하나의 방식ㅇ로: bằng một trong những cách dau đây

  기업: xí nghiệp , doanh nghiệp

  기업 조직 개편: tổ chức lại doanh nghiệp

  기업 관리자: người quản lý doanh nghiệp

  기간 만기 채무: khoản nợ đến hạn, nợ đáo hạn

  급여 지급 받다: được hưởng lương

  금지 행위: hành vi bị cấm

  일전짜지: chậm nhất hai ngày làm việc

  근무일수: số ngày làm việc

  규정 양식에 따라: theo mẫu quy định

  권리와 이익을 보장하다: bảo đảm quyền lợi và lợi ích

  국가 예산 자본: vốn ngân sách nhà nước

  국가 소유주식 자본: phần vốn góp sở hữu nhà nước

  국가 소유 출자 지분: phần vốn góp sở hữu nhà nước

  구조 개편: tố chức lại , tái cơ cấu

  공포하다: ban hành , công bố

  공시하다: công bố

  고용하다: thuê

  고소: khiếu nại , tố cáo

  경영분야: lĩnh vực kinh doanh

  경영: kinh doanh

  회계 책임자: kế toán trưởng

  경리장: kế toán trưởng

  건의를 받다: chấp nhận kiến nghị

  감사위원회 위원장: trưởng ban kiểm sóat

  T khóa hay tìm: tu vung tieng han, tu moi tieng han, hoc tu vung tieng han, t hc tiếng hàn,t vng tiếng hàn theo ch đ, t vng tiếng hàn có phiên âm, t vng tiếng hàn thông dng, t đin vit hàn có phiên âm, hoc tu vung tieng han bang hinh anh, tu hoc tieng han quoc co ban.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.